Разработки ПДФ

Създаване на 3D модели на исторически обекти и 3D печат на тактилни матрици за хора с увредено зрение. AComIn участва в изложба, посветена на Битката при Павия през 1525 г. Наскоро след битката са били създадени седем гоблена (9х4 метра) с различни герои и сцени, които днес са много известни (и безценни) свидетелства за събитието. Съвместно с Университета в Павия бяха създадени 3D модели от 2D източници – фигури от гоблените, които бяха отпечатани на 3D принтер с цел пресъздаване на сцени от гоблените. За хора с увредено зрение бяха изработени тактилни матрици – 3D релефни модели на всеки гоблен с изпъкнали контури и прибавени Брайлови символи вътре във фигурите, както и Брайлова анотация за съдържанието. Изложбата беше част от Световното изложение EXPO 2015 в Милано. Беше издадена книга (на английски и италиански) за иновациите в тази разработка.

Тактилна плоча по "Исус и самарянката", 3D модели на фигури от портала на Катедралата

изработена за Галерия Pinacoteca di Brera, Милано Манастир „Чертоза“ на Павия, Италия


Участие в проекти, финансирани от други източници, през последните 5 години

2. Финансираща организация: ЕС 7 РП (РегПот)

Тип на конкурса и година: Повишаване на потенциала в конвергентни райони, 2011

Номер или акроним на проекта: 316087  , ACOMIN

Тема: Съвременни пресмятания в полза на иновацията (Advanced Computing for Innovation)

Ръководител на проекта: ИИКТ – БАН  (проф. дмн Галя Ангелова)

Статус на проекта: (приключил)

Оценка за изпълнението на проекта (за приключи проекти): отлична

 

 

3. Финансираща организация: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма-МИЕТ

Тип на конкурса и година: процедура BG161PO003-1.1.06 по Оперативна програма “Конкурентноспособност”, „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия”, 2012 г.

Номер или акроним на проекта: договор BG161PO003-1.1.06-0025-C0001 с МИЕТ, 11.10.2012-2014 г.

Тема: “Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи”

Ръководител на проекта:

Бенефициент:  СПЕСИМА ЕООД  ,  Партньори:  ИИКТ-БАН  ,  СКА ООД

Ръководител от ИИКТ-БАН:  Проф. Д-р Димитър Карастоянов

Статус на проекта: Приключил


 

4. Финансираща организация: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма-МИЕТ

Тип на конкурса и година: процедура BG161PO003-1.1.06 по Оперативна програма “Конкурентноспособност”, „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия”, 2012 г.

Номер или акроним на проекта: договор  BG161PO003-1.1.06-0001-C0001 с МИЕТ, 20.07.2012-2014 г.

Тема: „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в МСП“

Ръководител на проекта:

Бенефициент:  АЛОЕ Ко ООД   ,   Партньор:   ИИКТ-БАН

Ръководител от ИИКТ-БАН:  Доц. Д-р Владимир Монов

Статус на проекта: Приключил

С П Р А В К А

за приноса и участието в разработки на ЦЛМП

 1. Мобилни роботизирани системи за работа във вредни среди – договорна задача с НФНИ-МОН – ръководител на колектива
 2. Система за регистрация, отчет и контрол в здравно заведение – договор с Психодиспансер гр. Ст. Загора – ръководител на колектива
 3. Участие на ЦЛМП-БАН в проекто-конструкторската дейност на “Инкомтех” и провеждане на експерименти и точни измервания с изследователска техника и измервателна апаратура на ЦЛМП” – договор с фирма “Инкомтех” – ръководител на колектива
 4. Съвместна дейност на “Инкомтех” и ЦЛМП-БАН в областта на иновационните технологии, осъществяване на научни изследвания и приложни разработки по внедряване на изобретения и ноу-хау, свързани с основната дейност на “Инкомтех” – договор с фирма “Инкомтех” – ръководител на колектива
 5. Проектиране, разработка и изработка на компютърни комплекти “Артилерийски изчислител – Перла” за нуждите на Българската армия – договор с Министерство на отбраната – ръководител на колектива
 6. Мобилни микророботи за адаптивно изследване на околната среда (почви, води, съоръжения) – договорна задача с НФНИ-МОН – ръководител на колектива
 7. Съвременни управляващи системи за устройства с линейни задвижвания – договорна задача с НФНИ-МОН – ръководител на колектива
 8. Компютърса система за изследване филтрационните свойства на видове почви – договор с ИВП-БАН – ръководител на колектива
 9. Мехатронни системи за медицински и изследователски цели – планова задача на ЦЛМП-БАН – ръководител на колектива
 10. Двурък манипулатор за обслужване на технологична линия за алуминиеви профили – договор н фирма “Стилмет”-София – зам. Ръководител на колектива, основен изпълнител на програмното управление
 11. Разработване на апаратни и програмни модули за вграждане в класически (стари или нови) плетачни машини – договорна задача с Националния иновационен фонд-ИАНМСП-НИФ-МИЕ – ръководител на колектива
 12. Проектиране, изработка в метал и система за управление на специализиран робот SPEEDMAT за работа с хоризонтални машини за леене под налягане – ръководител на колектива

13. Конкурсен проект с НФНИ-МОН “Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия” ръководител на колектива

14. Конкурсен проект с НФНИ-МОН “Теоретично и експериментално изследване на ефекта “комбиниран удар”” зам. ръководител на колектива


Участие в проекти, финансирани от ФНИ, през последните 5 години

1. Конкурс (тип на конкурса и година): 2008

Номер и дата на подписване на договора: Д02-262/2008

Тема: Теоретични изследвания на управляеми ударни процеси

Ръководител на проекта: ТУ-София (доц. д-р Тодор Пенчев)

Статус на проекта: (приключил)

Оценка за изпълнението на проекта (за приключи проекти): мн. добра

2. Конкурс (тип на конкурса и година): 2008

Номер и дата на подписване на договора: Д02-13/2009

Тема: Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолио

Ръководител на проекта: ИИКТ-БАН (проф. д-р Димитър Карастоянов

Статус на проекта: (приключил)

Оценка за изпълнението на проекта (за приключи проекти): мн. добра

3. Конкурс (тип на конкурса и година): 2009

Номер и дата на подписване на договора: ИД 02-14/2009

Тема: Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение

Ръководител на проекта: ИИКТ-БАН (доц. д-р Станислав Симеонов

Статус на проекта: (приключил)

Оценка за изпълнението на проекта (за приключи проекти): добра

4. Конкурс (тип на конкурса и година): 2009

Номер и дата на подписване на договора: ИД 02-36/2009

Тема: Изследване на мелещи тела с нова форма за топкови мелници

Ръководител на проекта: МГУ-София (проф. д-р Любомир Кузев)

Статус на проекта: (приключил)

Оценка за изпълнението на проекта (за приключи проекти): мн. добра

5. Конкурс (тип на конкурса и година): 2010

Номер и дата на подписване на договора: ДВУ 02-56/2010

Тема: Мобилни роботи за изследване на околната среда

Ръководител на проекта: ТУ-София (доц. д-р Владимир Заманов)

Статус на проекта: (приключил)

Оценка за изпълнението на проекта (за приключи проекти): добра


 

С П Р А В К А

за приноса и участието в развитието на ИТКР-БАН,

секция “Автоматизация на дискретното производство”

1. “Система за събиране на информация и управление на сканираща антенна решетка”. Ръководител на колектива. Разработена е система за управление на насочен радар във вид на антенна решетка за откриване на летящи обекти. Апаратната основа е фамилия “Изоматик”. Създадено е оригинално алгоритмично и програмно осигуряване с адаптивна настройка.

2. “Следяща система за ел. централа”. Ръководител на колектива. Разработена е система за следене на ел. централа в нормален и авариен режим. Апаратната основа е фамилия “Изоматик” и компютър “Правец 8”. Разработена е двунивова система за регистрация, визуализация и архивиране на събития и параметри в реално време.

3. “Система за контрол и управление на подстанция”. Ръководител на колектива. Създадена е голяма информационно-управляваща система на основата на мрежа от контролери “Изоматик 1001 УК” и персонален компютър “Правец 16”. Разработено е оригинално алгоритмично и програмно осигуряване на многонивова система за реално време с мрежова организация за регистрация, визуализация и архивиране на данни, както и за управление на комутационната апаратура в промишлени обекти с голям брой наблюдавани и управлявани величини.

4. “Устройство за управление на правотоков високоскоростен трансманипулатор”. Зам. ръководител на колектива. Разработено е устройство за управление на основата на програмируемия контролер “Изоматик 1001 УК”, осигуряващо плавно сервоуправление при високи скорости с отчитане на тежестта, височината и посоката на движение на товара и възможности за параметризация на процеса.

5. “Управляващо устройство за промишлени роботи РБ 241 и РБ 242”. Активен участник в разработката. Създадена е трипроцесорна многонивова система за управление на робот за обслужващи операции с оригинално алгоритмично и програмно осигуряване.

6. “Промишлен робот с гъвкаво неадаптивно управление за автоматизиране на заваръчни процеси РБ 251”. Активен участник в разработката. Създадена е четирипроцесорна многонивова система за управление на робот за заваръчни операции със специализирано програмно управление на движенията и на заваръчната апаратура и токоизточника.

7. “Структура и организация на управляващи устройства за промишлени роботи с повишени интелектуални възможности”. Активен участник в разработката. Изследвани са възможностите за вграждане на елементи на изкуствен интелект в управляващите системи за робототехнически комплекси.

8. “Адаптивна система на роботи за дъгово заваряване”. Активен участник в разработката. Изследвани са възможностите за снабдяване на управляващи системи за роботи с функции по адаптивна манипулация с обекти и адаптивно управление на технологични процеси.

9. “Изследване и създаване на високопроизводителни микропроцесорни системи за управляващи устройства на роботи”. Активен участник. Анализирани са възможностите на промишлените контролери, създадена е концепция за използване на 16-разрядни компютърни системи.

10. “Методи и средства за управление на промишлени роботи”. Активен участник. Разработени са концепция, структура и организация на управляваща система за роботизиран комплекс.

11. “Повишаване надеждността и подобряване на качествените показатели на роботизирани заваръчни комплекси”.

12. “Проучване възможностите за приложение на лазерите в промишлената роботика”.

13. “Микропроцесорна система за тестване на модули от серия “Изоматик” за заваръчен робот с гъвкаво неадаптивно управление”.

14. “Разработка на методи и средства за адаптация на роботи за електродъгова заварка”.

15. “Изследване възможностите на роботите “РБ 231” за извършване на някои заваръчни и монтажни операции”.

16. “Изследване възможностите за разширяване приложението на адаптивни роботи в непромишлената сфера”.

17. “Входно-изходен контролер “Изоматик 1001”.

18. “Разработка на универсален контролер “Изоматик 1001 УК”.

19. “Съдействие за внедряване на програмируем контролер “Изоматик 1001”.

20. “Съдействие за внедряване на програмируем контролер “Изоматик 1001УК”

21. “Разработване на управляващо устройство за конзолни фрезови машини “Изоматик Ф 500”.

22. “Система за управление на трансманипулатор “Изоматик ТМ 1001”.

23. “Локална мрежа за управляващи устройства за роботи”.

24. “Развойна система за изграждане на програмно осигуряване на системи за управление”.

25. “Програмно-технически комплекс за управление на автоматизиран склад”.

26. “Микропроцесорен модул на база МС68000 за фамилия “Изоматик”.

27. “Програматор за програмируеми контролери от серия “Изоматик 1001”.

 

С П Р А В К А

за приноса и участието в разработки на ИТКР, ИРС и ИУСИ

 1. Отворена архитектура от програмно-технически средства за интегрирани разпределени системи за управление на дискретни и дискретно-непрекъснати производства-задача № 120015 от научно-изследователския план на ИТКР-БАН за 1989г.- гама програмируеми контролери и средства за изграждане на мрежи за тях, - активен участник
 2. Устройства за управление на контури и регистрация на разход при газови подстанции. Измерват се входящи и изходящи налягания и температури, изчислява се моментен и сумарен разход, управляват се кранове и подгреватели. Комуникация с компютър, начална параметризация и псевдоанимация в реално време, - ръководител на колектива
 3. Устройство за управление на Ясенов регулатор на напрежение-поддържа постоянно ниво или даден часов график на напрежение, с възможност за насрещно регулиране по товара, следене на прекъсвачи и блокировки. Настройка на параметрите от ръчен пулт. Комуникация с компютър, настройка на параметрите с помоща на тектов редактор и псевдоанимация в реално време, - ръководител на колектива.
 4. Система за поддържане и управление курса на кораб чрез управление на руля - поддържа зададен курс или извършва завой със зададена ъглова скорост. Комуникация с компютър, начална параметризация, настройка на параметри и псевдоанимация в реално време, - ръководител на колектива
 5. Устройство за дълговременна регистрация и архивиране на параметрите на релсов път и локомотива- за нуждите на БДЖ контролерът е снабден с 640К CMOSTRAM за измерване на сигнали от датчици на пътя и ел.измерване от локомотива. Комуникация с компютър и връзка с информационна база DBASE І І І , - ръководител на колектива
 6. Информационно – управляваща система за следене и контрол на топене на черни метали управлявана от програмируем контролер Изоматик -1001 УК и свързан с него персонален компютър , предназначен за операторска станция, - ръководител на колектива
 7. Крос транслатор-редактор и ретранслатор на език за програмиране на програмируем контролер ,,Изоматик 1001,, и ,,Изоматик 1001УК,, , реализиран на компютър ,, Правец-82,, , - зам. Ръководител на колектива
 8. Многозадачна операционна система за реално време (EPROM – резидентна) и фамилия процесори Motorola 6800, 6801, 68HC11. Разпределя ресурси от памет и процесорно време на база на опашки, приоритети и пощенски кутии на съобщения, - ръководител на колектива
 9. Информационна система и бърз регистратор на аварийни ситуации в хидро-енергийно предприятие – договор с ХЕП “Рила” – ръководител на колектива
 10. Компилатор на език за програмиране на програмируем контролер ,, Изоматик 1001УК,, . Обслужва програмираща станция с език за опитване на технологични процеси, - зам. ръководител на колектива
 11. Графичен редактор за генерация на псевдоанимация в реално време за дискретни, аналогови, аварийни и временни променливи в информационно-управляващи системи и операторски станции, - ръководител на колектива
 12. Интерпретатор на параметри с помоща на конвенционален текстов редактор на компютър IBM PC/XT/AT/286/386/486, за параметризация на информационно –управляващи системи , - ръководител на колектива
 13. Интерпретатор за конфигуриране на произволна и безкрайна дървовидна структура за избор на приложни функции(*.EXE) на ниво операторска станция в информационно – управляващи системи, - ръководител на колектива
 14. Програмен интерфейс за връзка между бинарна база данни и информационна база DBASE І І І на компютър BM /XT/AT/286/386/486, - ръководител на колектива
 15. Многозадачна операционна система в реално време за компютър IBM PC/XT/AT/286/386/486 в системи за промишлена автоматизация, - зам. ръководител на колектива
 16. Базови апаратно – програмни средства за изграждане на компютърни информационно – управляващи системи за автоматизация в областта на производство, транспорт и разпределение на енергия и енергоносители –изследване на проблемите и предлагане на решение ( архитектура, организация и функции на специализиран програмируем контролер с възможности за решение и работа в мрежа),-планова задача на ИРС-БАН, - ръководител на колектива
 17. Програмна система за управление на стенографска машина Stenokey -2 разпознаване на символи и низове, словоред, съкращения – зам. ръководител на колектива
 18. Миниробот за учебни и манипулационни цели РЕМ 06 – , управление на движенията, диалог с оператора, връзка с компютър, език – ръководител на колектива
 19. Управление на учебен мини-ГАПС от елементи Fisher - език за описание на заданието, управление на технологична линия, диалогова система – ръководител на колектива
 20. Програмна система за учебен тренажор на гребни спортове - регистрация на усилията на гребеца, архив и визуализация, параметризация – ръководител на колектива
 21. Управление на крачещ миниробот тип ”паяк” - управление на движенията, сервосистема, координация на краката, избор на път – ръководител на колектива
 22. Иследване и развитие на гама апаратно-програмни средства за нискостойностна автоматизация - планова тема на ИУСИ - ръководител на колектива
 23. Иследване и развитие на информационно – управляващи системи за малки и средни задачи при автоматизация на промишлени обекти - планова тема на ИУСИ – ръководител на колектива
 24. Многофунционална система за ексресен контрол на състоянието на въздушни среди - договорна задача с НФНИ – МОНТ – ръководител на колектива