Публикации ПДФ

 

Н А У Ч Н И   Т Р У Д О В Е

на Проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

І. Дисертация

“Изследване във висшето ниво на управление при промишлени роботи за автоматизация на технологични процеси” – защитена пред СНС по автоматика и кибернетика, София, 1983, шифър 02.01.52 “Роботи и манипулатори”

ІІ. Хабилитации

1. 1990 г.“Роботи и манипулатори”, шифър 02.01.52

2. 1991 г. “Автоматизация на производството”, шифър 02.21.08

Основни научни области – “Роботи и манипулатори” (шифър 02.01.52), “Автоматизация на производството” (шифър 02.21.08)

ІII. Книги

1. Заманов В. Б., Карастоянов Д. Н. Сотиров З. М., “Механика и управление на роботите”, Литера принт, София, 1993, съавтор с около 180 стр. от общо 296 основно в главите “Програмно управление на робототехнически системи” и “Адаптация при роботите”

2. Карастоянов Д. Н., “Управление на мехатронни системи”, Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2006, общо 133 стр., ISBN-10: 954-322-169-3, ISBN-13: 978-954-322-169-1

3. Cantoni V., Karastoyanov D., Mosconi M., Setti A., CVML and SMART LAB at the Exibition (Pavia. The Battle. The Future – 1525-2015, Nothing was the same again)., Pavia University Press, 2016, Pavia, Italy, (in English and Italian), ISBN: 978-88-6952-035-8 (book), ISBN: 978-88-6952-036-5 (e-book)

4. Penchev Т., Karastoyanov D., Gyoshev S. , Altaparmakov I., Innovative Impact Processes: Machines, Theory, Experiments, Modeling, 2016, Academy Publishing House, Sofia, Bulgaria , ISBN 978-954-322-860-7

5. M. Kandeva, A. Vencl, D. Karastoyanov., Advanced Tribological Coatings for Heavy-duty Applications: Case Studies., 2016, Academy Publishing House, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-954-322-858-4

6. M. Kandeva, D. Karastoyanov, B. Ivanova, E. Asenova., Tribological Interactions of Spheroidal Graphite Cast Iron Microalloyed with Tin., 2016, Academy Publishing House, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-954-322-861-4

7. Ruzic J., Stoimenov N., Advanced copper matrix composites, 2016, (Editor), Academy Publishing House, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-954-322-859-1

ІV. Публикации

Статии в периодични издания

1. Karastoyanov D. N. und a., Microprozessosoftware fuer eine Industrieroboter steuerung., Messem, Steuerung, Regeln (MSR), v. 24, H. 5, Berlin, 1981, s. 269-270

2. Карастоянов Д. Н. Бонев Н. К., Геометрична адаптация при управление на робот за дъгова заварка., Автоматика и изчислителна техника, бр. 4, София, 1981, стр. 49-53

3. Христов В. К., Карастоянов Д. Н., Андреев А.Й., Интерпретация на проблемно ориентиран език от високо ниво в реално време., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 13, София, 1981, стр. 70-73

4. Карастоянов Д. Н., Благоев Л. П., Петков Б. И., Смислов анализ при езици за програмиране на промишлени роботи., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 14, София, 1982, стр. 44-53

5. Начев Г. Н., Карастоянов Д. Н., Петков Б. И., Относно следене на шева при роботи за електродъгово заваряване., Заваряване, кн. 1, 1982, стр. 13-15

6. Карастоянов Д. Н., Автоматично генериране на програмни модули в операционната система на технологични роботи., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 16, София, 1983, стр. 67-72

7. Карастоянов Д. Н., Следене на праволинейни шевове между равнинни детайли при заваръчни роботи., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 17, София, 1983, стр. 54-59

8. Карастоянов Д. Н. и др., Автоматизиране на разработката на изчислителни процедури за микропроцесор. Език от високо ниво., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 19, София, 1984, стр. 54-62

9. Karastoyanov D. N., Nachev G. N., Petkov B. I., Erweiterung einer Industrierobotersteuerung mit Moeglichkeiten zur adaptiven Schweissnahtverfolgung., Messen, Steuern, Regeln (MSR), v. 27, H. 2, Berlin,1984, s. 74-75

10. Karastoyanov D. N. und a., Flexible Industrierobotersteuerung zur automatisierung von Schweissprozessen., Messen, Steuern, Regeln (MSR), v. 27, H. 2, Berlin,1984, s. 75-77

11. Карастоянов Д. Н. и др., Възможности за извличане и преработка на информация при роботи с повишени интелектуални възможности., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 19, София, 1984, стр. 82-87

12. Карастоянов Д. Н. и др., Специализиран макроезик за бързи аритметични процедури в реално време., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 20, София, 1984, стр. 75-79

13. Карастоянов Д. Н. и др., Методи за интерполация при траекторно управление на металорежещи машини и промишлени роботи., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 20, София, 1984, стр. 85-93

14. Бонев Н. К., Карастоянов Д. Н., Пример за изграждане на операционна система за реално време при управление на технически процеси., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 21, София, 1985, стр. 50-55

15. Карастоянов Д. Н., Бонев Н. К., Панайотов И. Г., Сравнителен анализ на интерполационни методи за вграждане на адаптивни функции., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 21, София, 1985, стр. 64-71

16. Карастоянов Д. Н., Нягулова Л. М., Възможности и приложимост на технологичната е геометричната адаптация при заваръчни роботи., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 22, София, 1985, стр. 84-88

17. Карастоянов Д. Н., Сравнителен анализ на програмни разпределители за реално време., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 23, София, 1985, стр. 9-13

18. Карастоянов Д. Н., Гъвкаво програмно управление на токоизточник за роботизиран заваръчен комплекс., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 25, София, 1986, стр. 77-80

19. Карастоянов Д. Н., Нягулова Л. М., Адаптация по параметри на процеса при роботизирано заваряване., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 27, София, 1987, стр. 93-98

20. Карастоянов Д. Н., Харачерева Г. Ж., Преглед на сдъществуващи крачещи мобилни роботи., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 32, София, 1991, стр. 42-48

21. Карастоянов Д. Н., Управление маленькими роботами и координатными столами персональным компьютером при манипуляционных операциях и обучение специалистов., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 33, София, 1991, стр. 80-83

22. Карастоянов Д. Н., Компьютерные системы для сбора информации и управления в электростанциях и подстанциях., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 34, София, 1992, стр. 23-28

23. Карастоянов Д. Н., DEKA – програмируеми контролери с разширяема периферия за малки и средни задачи при автоматизация на производствените процеси., Автоматика и информатика, кн. 11-12, София, 1993, стр. 41-42

24. Карастоянов Д. Н., Система контроля и управления энергетическими объектами., Межвузовский сборник научных трудов, новосибирский электротехнически институт (НЭТИ), Новосибирск, 1990, стр. 104-110

25. Карастоянов Д. Н. и др., Размит регулатор, реализиран на базата на многофункционален микропроцесорен контролер., Автоматика и информатика, бр. 2, София, 1995 г.

26. Карастоянов Д. Н. и др., Компютърен регистратор на аварийни събития и процеси в ел. Централи, подстанции и др., Годишник на новосибирския електротехнически институт (НЭТИ), 1991, Сборник Резюмета

27. Penev V. G., Koprinkova P. D., Karastoyanov D. N., Comparison Between Fuzzy and Neuro Controller for Autonomous Guided Vehicle., Complex Control Systems, No 10, Sofia, 1996, p. 20-27

28. Penev V. G., Georgiev G. L., Karastoyanov D. N., Learning System for Fuzzy Controlled Autonomous Guided Vehicle., Complex Control Systems, No 10, Sofia, 1996, p. 59-64

29. Карастоянов Д. Н. и др., Микропроцесорни средства за екологичен мониторинг., Автоматика и информатика, бр. 3, София, 1997

30. Zahariev R., Karastoyanov D., A Navigation System and Task Planning in a Mobile Robot for Inspection., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics., vol. 54, Sofia, 2004, pp 22-29

31. Karastoyanov D., A Mechatronical System for Research of a New Knitting Method., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 56, 2006 г., стр. 41-45

32. Dobrinov V., Karastoyanov D, Dobrinov A., Structronical stand for knitting needle actuators examination., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 57, София, 2006, стр. 39-43

33. V. Dobrinov, D.Karastoyanov, A.Dobrinov., SMALL OBJECTS MANIPULATION, Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 59, София, 2008, стр. 82-86

Публикувани доклади от научни форуми

34. Карастоянов Д. Н., Обучение на робот за автоматизация на технологичен процес в диалогов режим., ІІ Национална младежка школа с международно участие “Роботика”, Ст. Загора, 1980, Сборник Резюмета

35. Начев Г. Н. Карастоянов Д. Н., Корекция на геометрични отклонения от шева при управление на робот за дъгова заварка., ІІ Национална младежка школа с международно участие “Роботика”, Ст. Загора, 1980, Сборник Резюмета

36. Карастоянов Д. Н., Представяне на знания и семантика при управление на роботи., ІV Младежка научна сесия на ИТКР-БАН, София, юни 1980, Микрофишове, Сборник Резюмета, стр. 47

37. Карастоянов Д. Н., Автоматизация проектирования программных модулей для управления технологическими роботами., Международная конференция “Проблемы управления промышленными роботами”, Варна,26-31 октомври 1981, Микрофишове, Сборник Резюмета, стр. 26

38. Карастоянов Д. Н., Адаптация к неточным швам при управление роботами для дуговой сварки., Международная конференция “Проблемы управления промышленными роботами”, Варна, 26-31 октомври 1981, Микрофишове, Сборник Резюмета, стр. 36

39. Карастоянов Д. Н. и др., Подход к построению систем управления в реальном времени., Международная конференция “Проблемы управления промышленными роботами”, Варна, 26-31 октомври 1981, Микрофишове, Сборник Резюмета, стр. 20

40. Карастоянов Д. Н. и др., Программная система для управления сварочным комплексом., Международная конференция “Проблемы управления промышленными роботами”, Варна, 26-31 октомври 1981, Микрофишове, Сборник Резюмета, стр. 21

41. Карастоянов Д. Н. и др., Проблема за “следене” на заваръчния шев при роботи за електродъгово заваряване., Годишна научна сесия с международно участие “Автоматизация на заваряването”, Варна, 1981, Сборник Резюмета

42. Карастоянов Д. Н. и др., Моделиране на микропроцесорна приближено-оптимална САУ на колебателни обекти., V Младежка научна сесия на ИТКР-БАН, София, 1981, Микрофишове

43. Бонев Н. К., Карастоянов Д. Н., Изграждане на операционни системи за реално време при управление на технически процеси., VІ Младежка научна сесия на ИТКР-БАН, София, 1983, Микрофишове

44. Карастоянов Д. Н., Бонев Н. К., Интерпретативни алгоритми при управление на роботи в реално време., ІІ Градска конференция на ТНТМ, София, 1983, Сборник Резюмета

45. Бонев Н. К., Карастоянов Д. Н., Изисквания при траекторно управление при роботи с адаптивно поведение., ІІ Градска конференция на ТНТН, София, 1983, Сборник Резюмета

46. Карастоянов Д. Н., Бонев Н. К., Модульное создание программной системы в управление роботизированных комплексов., ІІ Международен симпозиум “Автоматизация и научное приборостроение” (ASI 83), Варна, 16-22 май, 1983, стр. 299-302

47. Аврамова М. К., Карастоянов Д. Н., Макроязык для вычислительных процедур в реальное время., ІІ Международен симпозиум “Автоматизация и научное приборостроение” (ASI 83), Варна, 16-22 май, 1983, стр. 343-347

48. Karastoyanov D. N., Nachev G. N., Manahilov B. E., An adaptive seam-tracking subsystem for arc-welding robots., Second IASTED International Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, June 22-24 1983, Lugano, Switzerland, p. 68-71

49. Avramova M. K., Manahilov B. E., Karastoyanov D. N., Automated development of program modules in robot control operating system., Second IASTED International Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, June 22-24 1983, Lugano, Switzerland, p. 60-63

50. Manahilov B. E., Avramova M. K., Karastoyanov D. N., A processor-program for a float-point arithmetic procedures realizing in microprocessor system., Second IASTED International Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, June 22-24 1983, Lugano, Switzerland, p. 81-84

51. Karastoyanov D. N., Nachev G. N., Adaptive control of industrial robots for arc welding., IFAC – 9th WORLD CONGRESS, Juli 2-6 1984, Budapest, Hungary, v. 6, p. 50-55

52. Карастоянов Д. Н., Технологическа адаптация при заваръчни роботи с помощта на гъвкаво управление на заваръчния токоизточник., ІІ Национална конференция с международно участие “Промишлени роботи 84”, Ст. Загора, 15-16 юни 1984, Сборник Резюмета

53. Карастоянов Д. Н., Система за разпознаване на детайли при промишлени роботи за обслужващи операции., Национална школа с международно участие “Комплексна автоматизация”, май, 1985, стр. 330-332

54. Нягулова Л. М., Карастоянов Д. Н., Структура на адаптивен контур за управление в роботизирана система за електродъгово заваряване., Национална школа с международно участие “Кибро 85”, 13-18 октомври 1985, Приморско, Сборник Резюмета

55. Karastoyanov D. N., Lakov D. V., Nachev G. N., A flexible GMA welder control., International Symposium on Robot Control SYROCO, November 6-8 1985, Barcelona, Spain, p. 61-64

56. Lakov D. V., Karastoyanov D. N., Nachev G. N., Adaptivity in arc welding robot control., International Symposium on Robot Control SYROCO, November 6-8 1985, Barcelona, Spain, p. 71-73

57. Karastoyanov D. N., State of the art and results in the development of adaptive robots in Bulgaria., 5th IFAC/IFIP/IMACS/IFORS Symposium ROBOTICS AND FMS, April 22-25 1986, Suzdal, USSR, p. 286-289

58. Карастоянов Д. Н., Михов М. Г., Програмно управление на високоскоростен трансманипулатор., Национална младежка школа с международно участие “Комплексна автоматизация”, май, 1987, Приморско, Сборник Резюмета

59. Карастоянов Д. Н. и др., Управляющие устройства для учебных средств по робототехнике, гибкой автоматизации и автоматизированному проектированию на базе персонального компьютера., Международен симпозиум “Робкон ІV”, София, 20-23 октомври 1987, стр. 97-103

60. Карастоянов Д. Н. и др., Управляющие устройства для сложных учебных моделей гибких автоматизированных производственных систем., Международен симпозиум “Робкон ІV”, София, 20-23 октомври 1987

61. Niagolova L. M., Karastoyanov D. N., Program implementation of an adaptive control loop in a robotic welding cell., International Symposium ROBCON IV, October 20-23 1987, Sofia, Bulgaria, p .146-155

62. Karastoyanov D. N., Stoenchev S. S., An information management system for a city power substation., 6th IFAC Symposium INCOM 89, September 26-29 1989, Madrid, Spain, p. 59-63

63. Karastoyanov D. N., Haratchereva G. J., Control of a quadruped walking robot., 6th IFAC Symposium INCOM 89, September 26-29 1989, Madrid, Spain, p. 623-626

64. Карастоянов Д. Н., Стоенчев С. С., Георгиев Г. Л., Система за събиране на информация и управление на енергийни обекти., Симпозиум “Автоматизация на производството в металургията и добива на цветни метали”, 15-17 ноември 1989, Кърджали, Сборник Резюмета

65. Karastoyanov D. N. and o., Microprocessor control of warehouse trans manipulators., IEEE International Workshop on Intelligent Motion Control, August 20-22, 1990, Istanbul, Turkey, p. 907-910

66. Георгиев Г. Л., Стоенчев С. С., Карастоянов Д. Н., Автоматизация при проектирането на средства за визуализация в информационно-управляващи системи., Първа национална научно-приложна конференция по електронна техника, 1-5 октомври 1990, в. С. “Дюни”, Сборник Резюмета

67. Карастоянов Д. Н., Георгиев Г. Л., Стоенчев С. С., Разработка на ресурси за типизация и стандартизация на конфигурацията и функциите в големи информационно-управляващи системи., Първа национална научно-приложна конференция по електронна техника, 1-5 октомври 1990, в. С. “Дюни”, Сборник Резюмета

68. Георгиев Г. Л., Карастоянов Д. Н., Стоенчев С. С., Измерване консумацията на енергия в компютърни информационно-управляващи системи с мрежова организация, 27 Научна сесия “Комуникационни, електронни и компютърни системи”, май 1992, София, Сборник Резюмета

69. Георгиев Г. Л., Карастоянов Д. Н., Стоенчев С. С., Един подход за обмен на информация между нивата в информационно-управляващи системи и механизми за нейната обработка, 28 Научна сесия “Комуникационни, електронни и компютърни системи”, май 1993, София, Сборник Резюмета

70. Бозуков Т. Г., Карастоянов Д. Н., Георгиев Г. Л., Програмен модул за визуализация и актуализация на многоекранни мнемосхеми в текстов и графичен режим, 28 Научна сесия “Комуникационни, електронни и компютърни системи”, май 1993, София, Сборник Резюмета

71. Georgiev G. L., Karastoyanov D. N., Stoenchev S. S., Software methods to define data types in multilevel information and control systems., 7th International Conference SEAR 93, October 1-3, 1993, Varna St Konstantin, Bulgaria, p. 51-54

72. Andreeva P. G., Karastoyanov D. N., Parallel Processing in Distributed Information System., International Symposium on Intelligent Robotic Systems ISIRS 95, November 22-24 1995, Bangalore, India, p. 137-142

73. Карастоянов Д. Н. и др., Автоматизация на екологичния мониторинг., Международна изложба и конференция “Ен Еко 97”, 4-7 април 1997 г., Пловдив, България, Сборник Резюмета

74. Карастоянов Д. Н., Захариев Р. З., Златов Н. Б., Мобилни роботизирани системи за работа във вредни среди, Научен семинар “Мехатроника и роботика 98”, 10-12 юни 1998, Дряново, България, стр. 3.13-3.18

75. Карастоянов Д. Н., Захариев Р. З., Влияние на факторите на вредност при проектиране на мобилни роботизирани системи за работа във вредни среди., Научен семинар “Роботика и мехатроника 99”, 23-25 юни 1999, Дряново, България, стр. 2.1-2.6

76. Карастоянов Д. Н., Захариев Р. З., Мобилна роботизирана система с манипулационни възможности за работа във вредни и опасни среди., Х Национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство – АДП 2000”, май 2000 г., стр. 245-251

77. Стоенчев С. С., Петров Е. С., Карастоянов Д. Н., Христов А. И., Отворена система за автоматизирано управление на процес “горещо валцуване в металургичен завод., Научна конференция “Роботика и мехатроника 2000”, 7-9 юни 2000, Дряново, България, стр. 4.11-4.15

78. Dobrinov V. S., Dimov H. K., Karastoyanov D. N., New generation knitting machine with individually controlled needles., Национална конференция “Роботика и мехатроника 2001”, 10-12 октомври 2001, Дряново, България, стр. 4.53-4.58

79. Карастоянов Д., Л. Асенова., Приложение на роботиката и информационните технологии в международното право и междудържавните отношения, 12 Национална Канференция “Роботика и мехатроника 2002”, 9-11 октомври 2002 г., Дряновски манастир, стр. 2.58-2.64

80. Карастоянов Д., В. Атанасова, В. Добринов., Изследване на опъването на нишката при плоскоплетачните машини, 12 Национална Канференция “Роботика и мехатроника 2002”, 9-11 октомври 2002 г., Дряновски манастир, стр. 3.8-2.15

81. Dobrinov At., D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Contemporary Technology of Loop-Formation, 12 Национална Канференция “Роботика и мехатроника 2002”, 9-11 октомври 2002 г., Дряновски манастир, стр. 3.16-3.20

82. Dobrinov At., D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Resent Research into Knitting Process and New Proposed Way of Knitting, 12 Национална Канференция “Роботика и мехатроника 2002”, 9-11 октомври 2002 г., Дряновски манастир, стр. 3.21-3.28

83. Petrov E., R. Zahariev, D. Karastoyanov., Technical Means for Low Cost Automation., International Conference on Bionics, Biomechanics and Mechatronics (ICBBM 2002), June 3-5, 2002, Varna, Bulgaria, pp 69-70

84. Karastoyanov D., R. Zahariev, E. Petrov., Inspection mobile robot for tight spaces., International Conference on Bionics, Biomechanics and Mechatronics (ICBBM 2002), June 3-5, 2002, Varna, Bulgaria, pp 71-73

85. Карастоянов Д., Р. Захариев, В. Добринов., Автономни мобилни микророботи с колективно поведение за адаптивно взаимодействие с околната среда., First International Conference CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN THE 21-ST CENTURY., May 22-24, 2003, Sozopol, Bulgaria, pp 77-81

86. R. Zahariev, N. Valshkova, D. Karastoyanov., Decision making process in mobile robot for inspection., 7th International Conference PRACTRO 2003, 10-14 June 2003, Varna, Bulgaria, pp 253-261

87. V. Dobrinov, V. Ivanova, D. Karastoyanov., Smart Sensors For Microrobots., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 1.1 – 1.7

88. V. Dobrinov, D. Karastoyanov, V. Ivanova., History Of Knitting., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.1 – 3. 9

89. A. Dobrinov, D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Linear Actuators For The New Generation Knitting Machines., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.38 -3.44

90. Д. Карастоянов, С. Стоенчев, Б. Соколов., Автоматизирана система за оценка филтрационните свойства на различни видове почви., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.45 -3.48

91. R. Zahariev, D. Karastoyanov, N. Valchkova., Extending the functionality of the Manufacturing and Test Folder in Database Management System for Tracking and Management of Tools., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2004), June 14-15 2004, Varna, Bulgaria, pp 96-98

92. Г. Бояджиев, Т. Бояджиев, Д. Василева, Д. Карастоянов., Оценка на температурните ефекти при роботизирано пробиване на кости., 14 Национална конференция “Роботика и мехатроника”, 6-8 октомври 2004, Дряновски манастир, стр. 1.1-1.6

93. В. Иванова, Д. Карастоянов., Мобилни микророботи- сравнителен анализ., 14 Национална конференция “Роботика и мехатроника”, 6-8 октомври 2004, Дряновски манастир, стр. 1.30-1.35

94. Г. Диков, Д. Карастоянов., Програма за изследване процеса на нишкоподаване при метода на напречно плетене., 14 Национална конференция “Роботика и мехатроника”, 6-8 октомври 2004, Дряновски манастир, стр. 3.49-3.53

95. Z. Zaharieva.,R. Zahariev., D. Karastoyanov., Architecture, functions and wireless mobile terminal in database management system for tracking and management of tools., 14 Национална конференция “Роботика и мехатроника”, 6-8 октомври 2004, Дряновски манастир, стр. 4.1-4.4

96. Т. Митева, Д. Карастоянов., Начини на действие и поведение при мобилни микророботи., 15 Национална конференция с международно участие “Роботика и мехатроника 2005”, 12-14 октомври 2005, Дряновски манастир, стр. 1.12-1.16

97. В. Иванова., Д. Карастоянов., Микрохващачи в микророботиката., 15 Национална конференция с международно участие “Роботика и мехатроника 2005”, 12-14 октомври 2005, Дряновски манастир, стр. 1.57-1.63

98. Д. Карастоянов, С. Стоенчев., Система за точно оразмеряване на стоманени въжета за двигателните механизми на пътнически асансьори., 15 Национална конференция с международно участие “Роботика и мехатроника 2005”, 12-14 октомври 2005, Дряновски манастир, стр. 3.44-3.49

99. Кл. Младенова, Д. Карастоянов, Динамично изследване на колесно превозно средство, 8 Международна конференция ПРАКТРО 2005, 15-18 юни 2005, Варна, България, стр. 163-168.

100. Т. Митева, Д. Карастоянов, Групово управление на мобилни микророботи, 8 Международна конференция ПРАКТРО 2005, 15-18 юни 2005, Варна, България, стр. 215-220.

101. В. Атанасова, Д. Карастоянов, Крачещи мобилни микророботи за микроелектронни операции, 8 Международна конференция ПРАКТРО 2005, 15-18 юни 2005, Варна, България, стр. 235-240.

102. A. Dobrinov, V. Dobrinov, D. Karastoyanov, T. Boyadjiev, V. Ivanova., Steerable-Tip Mechatronic Arthroscope Device With Novel Type Actuators., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 62-65

103. A. Dobrinov, V. Dobrinov, D. Karastoyanov*, I. Beniozev., Novel Type Gripper With Linear Electromagnetic Actuator., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 66-69

104. Карастоянов Д. Н., Управление на двурък манипулатор в технологична линия за алуминиеви профили., Дни на Джон Атанасов – 2006 (Международен симпозиум Robotics and Automation), 3-6 октомври 2006, София

105. Р. Захариев, З. Гешев, Д. Карастоянов, С. Стоенчев., Двурък манипулатор в линия за производство на алуминиеви профили., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 1.6

106. В. Иванова, Д. Карастоянов, В. Добринов., Анализ на поведение при сътрудничество на колонии от изкуствени насекоми., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 1.42

107. Т. Нешков, А. Добринов, Д. Карастоянов., Нови методи и средства за манипулиране на малки детайли., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.17

108. А. Добринов, Д. Карастоянов, В. Добринов., Нов тип линейни задвижващи устройства на иглите в плетачните машини., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.40

109. А. Добринов, Д. Карастоянов, В. Добринов., Eлектронни блокове за многофункционално управление на двигателния блок за задвижване на иглите., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.48

110. В. Добринов, Д. Карастоянов., Мехатронно нишкоподаващо устройство., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.54

111. Карастоянов Д., Гешев З., Стоенчев С., Специализиран робот за обслужване на машини за леене под налягане., ПРАКТРО 2007, Варна, 12-15 юни 2007, стр. 271-274

112. Д. Карастоянов., Специализирани роботи в леярската промишленост., John Atanasoff Celebration Days – (International Conference Automatics and Informatics’2007), October 3-6, 2007, Sofia, Bulgaria, pp VІ-13 – VІ-16

113. А. Добринов, Д. Карастоянов, В. Добринов., Програмна система за изследване на нишкоподаването при плетачни машини от ново поколение., John Atanasoff Celebration Days – (International Conference Automatics and Informatics’2007), October 3-6, 2007, Sofia, Bulgaria, pp VІ-61 – VІ-64

114. V. Ivanova, D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Navigation Behavior of Unmanned Miniature Mobile Robots., John Atanasoff Celebration Days – (International Conference Automatics and Informatics’2007), October 3-6, 2007, Sofia, Bulgaria, pp VІ-49 – VІ-52

115. T. Boiadjiev, V. Vitkov, K. Delchev, R. Kastelov, G. Boiadjiev, D. Karastoyanov., AUTOMATION OF THE DRILLING IN THE ORTHOPEDIC SURGERY., 6th International Baltic-Bulgarian Conference ICBBM-2008, june 5-6 2008, Varna, Bulgaria, pp.31-34

116. D. Karastoyanov., SUSPICIOUS OBJECTS DTECTING AND HANDLING.,6th International Baltic-Bulgarian Conference ICBBM-2008, june 5-6 2008, Varna,Bulgaria, pp.71-73

117. D. Karastoyanov, G. Boyadjiev, T. Boyadjiev, I. Veneva., Interactive Mechatronic System for Knee and Ankle Rehabilitation., “Дни на Джон Атанасов” 2008 – Symposium Robotics Systems, София, 1-4 октомври 2008 г., стр. VI-5 - VІ-8

118. R.Krasteva, D. Karastoyanov, D. Batchvarov, V. Georchev, А. Boneva., Hardware Components for Microrobots Control., “Дни на Джон Атанасов” 2008 – Symposium Robotics Systems, София, 1-4 октомври 2008 г., стр. VI-17 – VІ-20

119. D. Karastoyanov, I.Altaparmakov., System for Simulations of Mobile Robots „USARSim”., “Дни на Джон Атанасов” 2008 – Symposium Robotics Systems, София, 1-4 октомври 2008 г., стр. VI-49 – VІ-52

120. Д. КАРАСТОЯНОВ, И. ВЕНЕВА, Т. БОЯДЖИЕВ, Г. БОЯДЖИЕВ., СИСТЕМА ОТ ИНОВАТИВНИ МОДУЛИ ЗА РОБОТИЗАЦИЯ НА ОРТОПЕДИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ., Международна конференция “Роботика и мехатроника” 2008, Варна, 17-20 септември 2008 г., стр. 41 - 46

121. Д. КАРАСТОЯНОВ, Т. МИТЕВА, Б. СОКОЛОВ, С. СТОЕНЧЕВ., МЕТОДИ ЗА ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОРОБОТИ., Международна конференция “Роботика и мехатроника” 2008, Варна, 17-20 септември 2008 г., стр. 47 - 51

122. Р. КРЪСТЕВА, Д. КАРАСТОЯНОВ, Д. БЪЧВАРОВ, А. БОНЕВА, В. ГЕОРЧЕВ., ПРОГРАМЕН ПАКЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ИГЛИ НА ПЛЕТАЧНИ МАШИНИ – ТЕСТОВИ МОДЕЛ., Международна конференция “Роботика и мехатроника” 2008, Варна, 17-20 септември 2008 г., стр. 98 - 104

Изобретения

123. Ангелов А. С., Карастоянов Д. Н., Начев Г. Н., Устройство за определяне положението на заваряваните детайли спрямо заваръчната горелка., Изобретение на НРБ, рег. № 54-201, 18.11.1981

124. Добринов А., Добринов В., Захариев Р., Карастоянов Д., Електромагнитен хващач., Заявка за патент на РБ, Рег. № 109560/26.5.2006

125. Добринов А., Добринов В., Захариев Р., Карастоянов Д., Манипулатор., Заявка за патент на РБ, Рег. № 109733/8.11.2006

126. Добринов А., Добринов В., Захариев Р., Карастоянов Д., Манипулатор., Заявка за патент на РБ, Рег. № 109753/29.11.2006

127. Карастоянов Д., БРАЙЛОВ ЕКРАН., Български патент, рег. № 110731, 10 август, 2010, приет на 26 февруари, 2016, пред публикуване

Международни заявки за патенти 2014-2015

 

128. D. Karastoyanov, T. Penchev, P. Bodurov, P. Sirakov., NAIL  –  WIPO Patent Application, No PCT/BG2015 000023, July 21st, 2015

Български заявки за патенти 2010-2015

129. Гаврилов Г., Карастоянов Д., МЕТОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОКРИТИЯТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ., Заявка за патент на Република България, рег. № 110745/2.9.2010 г.

130. Карастоянов Д., Симеонов С., Димитров А., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за изобретение на Република България,рег. № 110795 / 11.11.2010 г.

131. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ЕКРАН., Заявка за патент на Република България, рег. № 111055 / 13.10.2011

132. Карастоянов Д., МИКРОМАНИПУЛАТОР., Заявка за патент на Република България, рег. № 111056/13.10.2011

133. Карастоянов Д., МЕТОД И СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЪРХНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЕНИ ВАЛОВЕ, Заявка за патент на Република България, рег.№ 111361/5.12.2012 г

134. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, рег. № 111360/5.12.2012 г.

135. Карастоянов Д., Пенчев Т., Бодуров П., Сираков П., ГВОЗДЕЙ.,   Заявка за патент на Република България, № 111824/18.9.2014

136. Карастоянов Д., Пенчев Т., Бодуров П., Сираков П., ГВОЗДЕЙ.,   Заявка за патент на Република България, № 112171/14.12.2015

137. Карастоянов Д., Пенчев Т., Бодуров П., Гьошев С., ГВОЗДЕЙ.,   Заявка за патент на Република България, № 112172/14.12.2015

138. Карастоянов Д., Пенчев Т., Бодуров П., Сираков П., ГОРИВНО ТЯЛО.,   Заявка за патент на Република България, № 112173/14.12.2015

139. Карастоянов Д., Стоименов Н., ЛИФТЕР., Заявка за патент на Република България, № 112174/14.12.2015

140. Абаджиев В., Абаджиева Е., Карастоянов Д., ГРАВИТАЦИОННО ОБОГАТЯВАЩО УСТРОЙСТВО., Заявка за патент на Република България, рег. № 111918/03.02.2015 г

141. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., ПОЛЯРИЗИРАН ЕЛЕКТРОМАГНИТ., Заявка за патент на Република България, № 112130/30.9.2015

 

Публикации през 2009 г.

142. D. Karastoyanov , T. Boyadjiev, G. Boyadjiev, V. Georchev., HOSPITAL ROBOTIZED ORTHOPEDIC CELL, Международна конференция “OPTIROB 2009”, Мамая, Румъния, 28-31 май, 2009, стр. 221-228

143. Р. Кръстева, Д. Бъчваров, А. Бонева, В. Георчев, Д. Карастоянов., КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА, БАЗИРАНА НА БЕЗЖИЧЕН ПРОТОКОЛ ZIGBEE ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И МРЕЖОВА ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУ ГРУПИ МОБИЛНИ РОБОТИ.,Конференция “Практро 2009”–Созопол, България, 1-3 юни, 2009 (под печат)

144. D. KARASTOYANOV, T. BOYADJIEV, G. BOYADJIEV, V. GEORCHEV., Robotized Medical Center ., DECOM-AAS-ETAI International IFAC Conference,Ohrid, Republic of Macedonia, September 26-29, 2009, pp 81-86

145. Т. ПЕНЧЕВ, З. ГЕШЕВ, Д. КАРАСТОЯНОВ, И. АЛТЪПАРМАКОВ., МЕТОДИКА И СТЕНД ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА „КОМБИНИРАН УДАР”., Национална конференция по машиностроене и машинознание,8-10 септември 2009, Варна, стр. 25-28

146. D. Karastoyanov, T. Penchev., New Methods for Renovating of Shafts for Folio Extrusion., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, SOFIA, BULGARIA, 29.09 – 4.10. 2009, pp II – 25 – II – 28

147. I.Altaparmakov, D. Karastoyanov., MOAST – Mobility Open Architecture Simulation and Tools., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, SOFIA, BULGARIA, 29.09 – 4.10. 2009, pp II – 29 – II – 32

148. T. Penchev, D. Karastoyanov., High Speed Hammer with Rocket Engine. “Combined Hit” Effect., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, SOFIA, BULGARIA, 29.09 – 4.10. 2009, pp II – 37 – II – 40

149. T. Penchev, P. Bodurov, D. Karastoyanov., Rebound Force Calculation in the Case of Hot Forging by Rocket Engine Proppeled Hammer., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, SOFIA, BULGARIA, 29.09 – 4.10. 2009, pp II – 41 – II – 44

150. Т.Пенчев, Д.Карастоянов, И.Алтъпармаков., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА КАЛАНДРОВИ ВАЛОВЕ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр.62-65

151. Георги Гаврилов, Димитър Карастоянов., ДИСПЕРСНИ ПОКРИТИЯ НА ХРОМОВА И НИКЕЛОВА ОСНОВА., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр.73-79

152. Георги Гаврилов, Димитър Карастоянов., ДИСПЕРСНИ ПОКРИТИЯ НА НИКЕЛОВА ОСНОВА С ВКЛЮЧЕНИ МИКРО- И НАНО-ДИСПЕРСОИДИ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр. 66-72

153. Мара Кандева, Димитър Карастоянов., МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА ПОКРИТИЯ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр.80-86

154. Боряна Съйкова, Димитър Карастоянов., МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ И СВОЙСТВА НА „ЕLECTROLESS” НИКЕЛ ПОКРИТИЯ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр. 87-92

155. И. Алтъпармаков., Д. Карастоянов., MOAST – ОТВОРЕНА АРХИТЕКТУРА ЗА МОБИЛНО СИМУЛИРАНЕ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр. 206-211

156. Т. Пенчев, Д. Карастоянов. Особености на процеса каландриране при производство на листове от термореактивни пластмаси., СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРИБОЛОГИЯ БУЛТРИБ 2009, София, 30 октомври 2009 г, стр. 92-100

157. Б. Съйкова,Г. Георгиев, М. Кандева, Д. Карастоянов. Нови методи за възстановяване на валове за екструдиране на фолия., СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРИБОЛОГИЯ БУЛТРИБ 2009, София, 30 октомври 2009 г, стр.116-122

158. М. Кандева, Д. Карастоянов. Състояние и актуални въпроси на трибоквалиметрията в областта на износоустойчивите покрития., СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРИБОЛОГИЯ БУЛТРИБ 2009, София, 30 октомври 2009 г, стр. 108-115

159. L. Kuzev, T. Penchev, D. Karastoyanov., New Shape Milling Bodies for Ball Mills., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 61, Sofia, 2009, pp 11-20

160. G. Velkovsky, D. Karastoyanov., A System for Determination of the Filtration Coefficient of Soil and Rock Structures., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 61, Sofia, 2009, pp 21-29

161. S. Simeonov, D. Karastoyanov., Assistive Computer Interface for Visually Impared Persons., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 61, Sofia, 2009, pp 80-91

162. T. Penchev, D. Karastoyanov., Modelling of Grain Deformation in the Process of Cold Plastic Deformation., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 61, Sofia, 2009, pp 92-99

163. D. Karastoyanov, S. Simeonov., Assitive Hardware for Visually Impaired., 7th Intern. Conference ICBBM 2010, May 24-28 2010, Liepaya, Latvia, pp 80-83

164. Д. Карастоянов, С. Симеонов., Подпомагане на хора с увредено зрение за работа с компютри., Нац. Конференция АДП 2010, 10-13 юни 2010, Созопол, стр. 430-435

165. Карастоянов Д., Брайлов екран., Заявка за патент на Република Българи, № 110731, 10.08.2010 г.

166. Г. Гаврилов, Д. Карастоянов., Метод за възстановяване покритията на стоманени повърхности., Заявка за патент на Република България, рег. № 110745, приоритет от 2.9.2010 г.

167. М. Кандева, Д. Карастоянов., НОВИ МЕТОДОЛОГИЧНИ ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ., Международна конференция “65 Години МТФ”, 13-16 септември 2010, Созопол, България, стр. 618-637

168. Д. Карастоянов, С. Симеонов., Вградена система за достъп на незрящи до компютърни ресурси., Национална конференция “65 години МТФ”, 13-16 септември 2010, Созопол, България, стр. 363-367

169. Д. Карастоянов, Т. Пенчев., ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА ВАЛОВЕ., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS 09, Symposium ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS, SOFIA, BULGARIA, 4.10-5.10. 2010, стр. ІІ-75 - ІІ-78

170. Д. Карастоянов., ТАКТИЛЕН МАТРИЧЕН БРАЙЛОВ ЕКРАН., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS 09, Symposium ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS, SOFIA, BULGARIA, 4.10-5.10. 2010, стр. ІІ-63 - ІІ-65

171. И. Алтъпармаков, Т. Пенчев, Д. Карастоянов., МОДЕЛИРАНЕ НА УДАРНИ ПРОЦЕСИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЪНШНА СИЛА., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS, SOFIA, BULGARIA, 4.10-5.10. 2010, стр. ІІ-47 - ІІ-50

172. В. Заманов, Д. Карастоянов nternational Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’10 04.10 –054.10. 2010, Sofia, Bulgaria., ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОБИЛЕН РОБОТ С БЕЗЖИЧНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS, SOFIA, BULGARIA, 4.10-5.10. 2010, стр. ІІ-9 - ІІ-12

173. D. Karastoyanov, T. Penchev, G. Gavrilov., RENOVATING OF SHAFTS FOR FOLIO EXTRUSION., Int. Conference ICMaS 2010, 11-12 November, Bucharest, Romania, (приета за печат)

174. T. Penchev1, P. Bodurov, D. Karastoyanov., A FORGING HAMMER PROPELLED BY INDUSTRIAL ROCKET ENGINE., Int. Conference ICMaS 2010, 11-12 November, Bucharest, Romania, (приета за печат)

175. Карастоянов Д., Симеонов С., Брайлов дисплей., Заявка за изобретение на Република България,рег. № 110794, приоритет от 11.11.2010 г.

176. Карастоянов Д., Симеонов С., Димитров А., Брайлов дисплей., Заявка за изобретение на Република България,рег. № 110795, приоритет от 11.11.2010 г.

 

177. D. Karastoyanov, T. Penchev, M. Kandeva., Tribological Characteristics of Nano Structured Nickel Coatings for Renovating of Extruding Shafts., 2012 International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering (IC ADME 2012), August 16-18 2012, Taiyuan, China., Published in International Journal “Applied Mechanics and Materials”, vol 217-219, 2012, pp 221-225, ISBN-13: 978-3-03785-380-1

178. T. Penchev, I. Altaparmakov, D. Karastoyanov., Experimental Study on the Possibilities to Decrease the Coefficient of Restitution after Impact., 2012 International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering (IC ADME 2012), August 16-18 2012, Taiyuan, China., Published in International Journal “Applied Mechanics and Materials”, vol 219-219, 2012, pp 1659-1662, ISBN-13: 978-3-03785-380-1

179. Penchev T., Karastoyanov D., New Industrial Engine: Priority and Field of Application., International Conference ICMAS 2012, November 8-9 2012, Bucharest, Romania, published in JOURNAL PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, VOL. 7, ISSUE 4, 2012, ISSN 2067-9238, PP 241-244

180. Dimitar KARASTOYANOV, Stanislav SIMEONOV, Todor PENCHEV., BRAYLLE SCREEN FOR VISUALLY IMPAIRED., International Conference ICMAS 2012, November 8-9 2012, Bucharest, Romania, published in JOURNAL PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, VOL. 7, ISSUE 2, 2012, ISSN 2067-9238, PP 111-114

181. T. Miteva., D. Karastoyanov., Full surface tracking by mobile robots., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2012), June 4-8 2012, Varna, Bulgaria, pp 74-77, ISBN 978-9934-10-299-8

182. Yatchev I., Karastoyanov. D., Optimization of Permanent Magnet Linear Actuator for Braille Screen., International Symposium IGTE 2012, September 16-18 2012, Graz, Austria (accepted)

183. P. Georgieva, S. Simeonov, V. Germanov, A. Dimitrov, D. Karastoyanov., Computer System for Navigating a Mobile Robot., IEEE International Symposium on Computer and Informatics (ISCI 2011), 20-22.03.2011, Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-61284-690-3, pp 182-187

184. Kotev V., Karastoyanov D., Micromanipulator for Inspection of Shafts Coating with Nano Components., First International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the nanoscale 3M-NANO, August 29 – September 2, 2011, Changchun, China, pp WE19.1-WE19.4

185. Yatchev I., Hinov K., Balabosov I., Gueorgiev V., Karastoyanov D., Finite element modeling of electromagnets for Braille screen., 10 International Conference on Applied Electromagnetics PES 2011, September 25 – 29, 2011, Nis, Serbia, pp O8.1-O8.4

186. M. Kandeva, D. Karastoyanov, A. Andonova., Wear and Tribotermal Effects of nanostructured Nickel Chemical Coatings., published in Applied Mechanics and Materials, vol. 157-158, 2012, pp 960-963, (selected papers from ICMAM 2011), ISBN-13: 978-3-03785-380-1

187. T. Penchev, P. Bodurov, D. Karastoyanov., High Speed Rocket Propelled Industrial Hammer., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 63, Sofia, 2011, pp 35-40

188. D. Karastoyanov, T. Penchev, G. Gavrilov., Coating with Nano Components for Renovating of Extrusing Shafts., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 63, Sofia, 2011, pp 49-57

189. M. Kandeva, D. Karastoyanov, A. Andonova., Tribology of Nanostructured Nickel Chemical Coatings., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 64, Sofia, 2011, pp 52-59

190. D. Karastoyanov, M. Grouev., Wireless Controlled Luggage Carrier., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 64, Sofia, 2011, pp 68-77

191. P. Georgieva, S. Simeonov, V. Germanov, A. Dimitrov, D. Karastoyanov., Computer System for Navigating a Mobile Robot., IEEE International Symposium on Computer and Informatics (ISCI 2011), 20-22.03.2011, Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-61284-690-3, pp 182-187

192. Kotev V., Karastoyanov D., Micromanipulator for Inspection of Shafts Coating with Nano Components., First International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the nanoscale 3M-NANO, August 29 – September 2, 2011, Changchun, China, pp WE19.1-WE19.4

193. Yatchev I., Hinov K., Balabosov I., Gueorgiev V., Karastoyanov D., Finite element modeling of electromagnets for Braille screen., 10 Int. Conference on Applied Electromagnetics PES 2011, September 25 – 29, 2011, Nis, Serbia, pp O8.1-O8.4

194. T. Penchev, P. Bodurov, D. Karastoyanov., High Speed Rocket Propelled Industrial Hammer., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 63, Sofia, 2011, pp 35-40, ISSN 0204-9848

195. D. Karastoyanov, T. Penchev, G. Gavrilov., Coating with Nano Components for Renovating of Extrusing Shafts., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 63, Sofia, 2011, pp 49-57, ISSN 0204-9848

196. M. Kandeva, D. Karastoyanov, A. Andonova., Tribology of Nanostructured Nickel Chemical Coatings., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 64, Sofia, 2011, pp 52-59, ISSN 0204-9848

197. D. Karastoyanov, M. Grouev., Wireless Controlled Luggage Carrier., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 64, Sofia, 2011, pp 68-77, ISSN 0204-9848

198. D. Karastoyanov, S. Simeonov., Assitive Hardware for Visually Impaired., 7th Intern. Conference ICBBM 2010, May 24-28 2010, Liepaya, Latvia, pp 80-83

199. M. Kandeva, D. Karastoyanov, A. Andonova., Wear and Tribotermal Effects of nanostructured Nickel Chemical Coatings., Applied Mechanics and Materials, vol. 157-158, 2012, pp 960-963, (selected papers from ICMAM 2011), ISBN-13: 978-3-03785-380-1

200. Dimitar Karastoyanov, Stanislav Simeonov, Todor Penchev., Braylle Screen For Visually Impaired., International Conference ICMAS 2012, November 8-9 2012, Bucharest, Romania, Published In Journal Proceedings In Manufacturing Systems, Vol. 7, Issue 2, 2012, ISSN 2067-9238,  Pp 111-114

201. D. Karastoyanov, T. Penchev, M. Kandeva., Tribological Characteristics of Nano Structured Nickel Coatings for Renovating of Extruding Shafts., 2012 Int. Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering (IC ADME 2012), August 16-18 2012, Taiyuan, China., Published in International Journal “Applied Mechanics and Materials”, vol 217-219, 2012, ,, 221-225, ISBN-13: 978-3-03785-380-1

202. T. Penchev, I. Altaparmakov, D. Karastoyanov., Experimental Study on the Possibilities to Decrease the Coefficient of Restitution after Impact., 2012 Internationl Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering (IC ADME), August 16-18 2012, Taiyuan, China., Published in Intern.l Journal “Applied Mechanics and Materials”, vol 217-219, 2012, pp 1659-1662, ISBN-13: 978-3-03785-380-1

203. Penchev T., Karastoyanov D., New Industrial Engine: Priority And Field Of Application., International Conference ICMAS 2012, November 8-9 2012, Bucharest, Romania, Published In Journal Proceedings In Manufacturing Systems, Vol. 7, Issue 4, 2012, ISSN 2067-9238,  PP 241-244

204. Yatchev I., Karastoyanov. D., Optimization of Permanent Magnet Linear Actuator for Braille Screen., International Symposium IGTE 2012, September 16-18 2012, Graz, Austria, pp 59-63

205. D. Karastoyanov, V. Monov and T. Penchev., New Type Electromagnetic Drive For Braille Screen., Third IEEE International Conference on Information Science and Technology ICIST 2013,March 23-25,2013; Yangzhou,Jiangsu, China., 978-1-4673-2764-0/13/ ©2013 IEEE., pp 178-182

206. V. Monov, D. Karastoyanov and T. Penchev., Advanced Control Methods and Technologies for Two Industrial Processes., Third IEEE International Conference on Information Science and Technology ICIST 2013, March 23-25,2013; Yangzhou,Jiangsu, China., 978-1-4673-2764-0/13/ ©2013 IEEE., pp 187-194

207. T. Penchev, D. Karastoyanov and V. Monov., Control System For “Controlled Impact” Laboratory Device., Third IEEE International Conference on Information Science and Technology ICIST 2013,March 23-25,2013; Yangzhou,Jiangsu, China., 978-1-4673-2764-0/13/ ©2013 IEEE., pp 215-219

208. Balabosov I., Georgiev V., Hinov K., Karastoyanov D., Yatchev I., Influence of Different Geometric Parameters on the Static Force Characteristics of an Electromagnetic Actuator for Braille Screen., International Symposiom on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2013, June 24-26 2013, Pilsen, Czech Republic,ISBN 978-80-261-0246-5, pp IV-39 – IV 42

209. T. Penchev, D. Karastojanov, I. Altaparmakov.,  Experimental Study on “Controlled Impact”Effect in Plastic Deformation Processes., Advanced Materials Research Vol. 772 (2013) pp 3-8 © (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.772.3

210. D. Karastoyanov, V. Monov., An Advanced Technology for Renovation of Extruding Shafts., Intern. Conference on Machanical and Industrial Engineering ICMIE 2013, August 15-16 2013, Venice, Italy, plSSN 2010-376x, elSSN 2010-3778, pp 407-410

211. D. Karastoyanov, V. Monov., An Intelligent System for Knee and Ancle Rehabilitation., International Conference on Machanical and Industrial Engineering ICMIE 2013, August 15-16 2013, Venice, Italy, plSSN 2010-376x, elSSN 2010-3778, pp 411-416

212. M. Kandeva,D. Karastoyanov, B. Ivanova., Friction and Wear of Ni Coatings with Nanosize Particles of SiC., 5th WORLD TRIBOLOGY CONGRESS WTC 2013, September 8-13 2013, Torino, Italy, www.wtc2013.it,

213. M. Kandeva, B. Ivanova, D. Karastoyanov., Composite Coatings to Improve Durability of the Working Body of the Drill., 5th WORLD TRIBOLOGY CONGRESS WTC 2013, September 8-13 2013, Torino, Italy, www.wtc2013.it,

214. D. Karastoyanov., Energy Efficient Control of Linear Micro Drives for Braille Screen., International Conference on Human and Computer Engineering ICHCE 2013, October 14-15 2013, Osaka, Japan, plSSN 2010-376x, elSSN 2010-3778, pp 860-864

215. Andreev Andrey D., Ilona I. Iatcheva, Dimitar N. Karastoyanov, Rumena D. Stancheva., Electromagnetic Flow Meter Efficiency., International Conference on Electrical Engineering and Technology, ICEET 2014, 8-9 September 2014, Geneva, Switzerland, published in: International Science Index Vol: 08 No:09 Part I, eISSN 1307-6892, pp 177-181.,

216. Kandeva Mara, Boryana Ivanova , Dimitar Karastoyanov, Emilia Assenova., Static and Dynamic Friction of Sphero-graphite Cast Iron with Sn Microalloy., 2nd Austrian Indian Symposium on Materials Science and Tribology, May 26-29, 2014., Vienna, Austria,

217. M. Kandeva, D. Karastoianov, B. Ivanova, V. Pojidaeva., Influence of Nano‐Diamond Particles on the Tribological Characteristics of Nickel Chemical Coatings., Tribology in Industry, Vol. 36, No. 2 (2014) 181‐187,

218. Kandeva M., Vencl A., Assenova E., Karastoyanov D., Grozdanova T., Abrasive Wear of Chemical Nickel Coatings with Boron Nitride Nano-Particles., THE “A” COATINGS - 11th Interenational Conference in Manufacturing Engineering., October 1-3 2014, Thesaloniki, Greece, ISBN 978-960-98780-8-1, pp319-325,

219. Karastoyanov D., L. Doukovska, V. Atanassova, Electromagnetic Linear Micro Drives for Braille Screen: Characteristics, Control and Optimization, Proc. of the Third International Conference on Telecommunications and Remote Sensing – ICTRS’14, 26-27 June 2014, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ISBN 978-989-758-033-8, pp. 88-93, 2014.

220. Karastoyanov D., M. Kandeva and K. Kostadinov, Shafts Renovation using Coatings with Nano Elements., International Conferences EUROPMENT 2014, 17-21 July 2014, Santorini, Greece, published in: Advanced in Engineering Mechanics and Materials., ISBN 978-1-61804-241-5, pp 270-274,

221. Karastoyanov D., Vl. Kotev and I. Yatchev. Development of a Braille Tactile Device Driven by Linear Magnet Actuators, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, (2), August 2014, pp. 35-43, ISSN: 2277-3754,

222. Karastoyanov D., Vl. Kotev and T. Penchev. Forging by Rocket Driven Hammer: Dynamics and Experiments, Advanced in Engineering Mechanics and Materials, pp: 174-177, ISBN 978-1-61804-241-5.

223. Karastoyanov D., Vl. Kotev and T. Penchev. Forging Process Control by Additional Rocket Force, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 4(8), August 2014, pp. 297-306, ISSN 2250–2459,

224. Radeva Tatyana R., Ivan S. Yatchev, Dimitar N. Karastoyanov, Nikolay I. Stoimenov, Stanislav D. Gyoshev., Coupled Electromagnetic and Thermal Field Modeling of a Laboratory Busbar System., International Conference on Electrical Engineering and Technology, ICEET 2014, 8-9 September 2014, Geneva, Switzerland, published in: International Science Index Vol: 08 No:09 Part I, eISSN 1307-6892, pp 172-176,

225. Shahpazov V., L. Doukovska, D. Karastoyanov, Artificial Intelligence Neural Networks Applications in Forecasting Financial Markets and Stock Prices, Proc. of the International Symposium on Business Modeling and Software Design – BMSD’14, 24-26 June 2014, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ISBN 978-989-758-032-1, pp. 282-288, 2014.,

226. Todor Penchev, Stanislav Gyoshev, Dimitar Karastoyanov., Study of parameters of controlled impact by impact deformation of elastic and elastic - plastic materials., Recent Advances in Mechanical Engineering, ISBN: 978-960-474-402-2, pp 113-118,

227. V. Abadjiev, G. Dimchev, E. Abadjieva, D. Karastoyanov., One Application of the International Terminological Standart BDS ISO 10825 for the Damage Identification on the Teeth of Gear Transmissions., 6th Int. Conf. on Mechanics amd Material Design M2D’2015, July 26-30 2015, Ponta Delgada, Portugal, (in print), International Journal of Mechanics amd Material Design, ISSN 1569-1713

228. Karastoyanov D., Penchev T., Mobile Wireless Investigation Platform., International Conference on Manufacturing Science and Engineering (ICMSE 2014), 17-18 April 2014, Lisbon, Portugal., International Science Index Vol:8 No:4 2014, pp 554-559

229. Penchev T., Karastoyanov D., Experimental Study of Upsetting and Die Forging with Controlled Impact., International Conference on Manufacturing Science and Engineering (ICMSE 2014), 17-18 April 2014, Lisbon, Portugal, International Science Index Vol:8 No:4 2014, pp 529-533

230. Jakimovska K., Duboka Č. and Karastoyanov D., Application of Fuzzy Topsis and Ahp Method in Evaluating Vehicle Roadworthiness Performance., Proc. of the European Automotive Congress EAEC-ESFA, November 25-27, 2015, Bucharest, Romania,  , ISBN 978-3-319-27275-7 ISBN 978-3-319-27276-4 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-27276-4, Springer International Publishing, Switzerland, pp 69-80, 2016

231. Atanassova V., L. Doukovska, D. Karastoyanov, F. Čapkovič, InterCriteria Decision Making Approach to EU Member States Competitiveness Analysis: Trend Analysis, Proc. of the 7th IEEE Int. Conf. Intelligent Systems - IS’14, September 24–26 2014, Warsaw, Poland, ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-11312-8, DOI 10.1007/978-3-319-11313-5, Volume 1: Mathematical Foundations, Theory, Analyses, Springer International Publishing, Switzerland, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 322, pp. 107-115, 2016.,

232. L Doukovaska, D. Karastoyanov, N. Stoimenov and I. Kalaykov., Inter Criteria Decision Making Approach for Iron Powder Briquetting., Fifth International Symposium on Business Modeling and Software Design, BMSD'15; 05.07.2015 – 09.07.2015, Milan, Italy, pp 292-295, ISBN 978-989-758-111-3

233. D. Karastoyanov, L Doukovaska, S. Gyoshev and I. Kalaykov., Inter Criteria Decision Making Approach for Metal Chips Briquetting., Fifth International Symposium on Business Modeling and Software Design, BMSD'15; 05.07.2015 – 09.07.2015, Milan, Italy, pp 297-301, ISBN 978-989-758-111-3

234. M. Kandeva, B. Ivanova, D. Karastoyanov, A. Venzl, E. Asenova., Influence of the Metal-Plating Aditive “VALENA” on the Wear of the Spheroidal Graphite Cast Iron Micro Alloyed by Sn., 14th International Conference on Tribology SERBIATRIB’15, May 13-15 2015, Belgrade, Serbia, pp 236-242, ISBN 978-86-7083-857-4

235. D. Karastoyanov, D. Ivanova и N. Stoimenov., Technology for Production of High Temperature Materials and Alloys Including nano Elements, International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computer, CSCC'15; 15.07.2015 – 21.07.2015, Zakynthos, Greece, pp 177-181, ISSN 1790-5117

236. T. Penchev, S. Gyoshev и D. Karastoyanov., High Speed Briquetting of Metal Chips Using Rocket Engine., International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computer, CSCC'15; 15.07.2015 – 21.07.2015, Zakynthos, Greece, pp 172-176, ISSN 1790-5117

237. Karastoianov D., Gyoshev S., Penchev T., Study the influence of the type of cast iron chips on the quality of briquettes obtained with controlled impact., 17th Int. Conf. on Industrial Design Engineering ICIDE, August 6-7, 2015, Amsterdam, Netherland, publ. in International Science Index, vol. 17(8) Part 1, 2015, pp 118-121, eISSN: 1307-6892

238. Todor Penchev, Dimitar Karastoianov, Stanislav Gyoshev., Experimental study of iron metal powder compacting by controlled impact., 17th Intern. Conference on Industrial Design Engineering ICIDE 2015, August 6-7, 2015, Amsterdam, Netherland, published in International Science Index, vol. 17(8) Part 1, 2015, pp 118-121, eISSN: 1307-6892

239. Karastoyanov D., and Vl. Kotev. Electromagnetic Microdrives for Braille Screen: Control and Circuit Testing, Intern. Journal of Materials Science and Engineering, vol. 3, (1), March 2015, pp: 1-6, ISSN 2315-4527, doi: 10.12720/ijmse.3.1.1-6.

240. Kotev Vl., D. Karastoyanov and P. Genova. Application of the Spatial Mechanisms in Bioreactors: Design Concept., International Journal of Materials Science and Engineering, vol. 3(1), March 2015, pp. 82-85, ISSN 2315-4527, doi: 10.12720/ijmse.3.1.1

241. Karastoyanov D., Yatchev I., Balabozov I., Innovative Graphical Braille Screen for Vissualy Impaire People., ISSN 1860-949X ISSN 1860-9503 (electronic), Studies in Computational Intelligence, vol. 648, ISBN 978-3-319-32206-3 ISBN 978-3-319-32207-0 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-32207-0, Springer International Publishing, Switzerland, Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems, pp 219-240, 2016

242. Emilia Assenova, Mara Kandeva, Dimitar Karastoyanov; Self Organization Effects Of Lubricants And Additives Impact On Tribological Systems Quality. (in print), International Journal of the Balkan Tribological Association, ISSN 1310-4772

243. Mara Kandeva, Tinka Grozdanova, Dimitar Karastoyanov, Boriana Ivanova And Aleksandar Vencl; Wear Under Vibration Conditions Of Spheroidal Graphite Cast Iron Microalloyed By Sn., International Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 22, No 2A, 1769–1780 (2016),ISSN 1310-4772