За мен ПДФ

1.      Област на научна квалификация

02.01.52 “Роботи и манипулатори”

02.21.08 “Автоматизация на производството”

Научни области:

-          Управление на роботи,

-          Оптимално и адаптивно управление,

-          Системи за реално време,

-          Езици за програмиране,

-          Автоматично управление и регулиране,

-          Програмируеми контролери,

-          Системи за събиране на данни,

-          Комуникационни системи,

-          Управление на мехатронни системи.

2.      Име и служебен адрес

-          Име:  Димитър Неделчев Карастоянов

-          Служебен адрес: София 1113, ул.”Акад.Г.Бончев” бл.2,

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН,  

служебен тел:  979-27-23; 873 15-09 ,

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

3.      Дата и място на раждане:  4.1.1952 г. гр. Ст. Загора

4.      Гражданство: българско

5.      Семейно положение: неженен

6.      Владеене на езици:

английски - ползва, немски - добре, руски - много добре

7.      Образование, научни степени и звания

            (къде, кога, тема на дисертациите)

Образование:

-          Ел. инженер (Автоматизация на производството), ВМЕИ-София, 1977

-          Втора специалност (Математика), ВМЕИ-София, 1978

Научни степени и звания:

-          д-р (кандидат на техническите науки), ИТКР-БАН, 1984

“Изследване във висшето ниво на управление при промишлени роботи за автоматизация на технологични процеси”

-          ст.н.с. ІІ ст., 02.01.52 “Роботи и манипулатори”, 1990

-          ст.н.с. ІІ ст., 02.21.08 “Автоматизация на производството”, 1991

8.      Заемани длъжности до момента (къде, срок)

-          редовен аспирант, ИТКР-БАН, 1979-1982

-          специалист, ИТКР-БАН, 1983

-          н.с. ІІ-І ст., ИТКР-БАН, 1984-1990

-          ст.н.с. ІІ ст., ИТКР, ИРС, ИУСИ, ЦЛМП, 1990 – 2010

-          Ръководител секция, ИРС-БАН, 1992-1994

-          Ръководител секция, ИУСИ-БАН, 1994-1997

-          Научен секретар, ИУСИ-БАН, 1994-1997

-          Зам. директор, ЦЛМП-БАН, 1999 – 2007

-          Ръководител секция, ЦЛМП-БАН, 2006 - 2010

-     Ръководител секция, ИИКТ-БАН, 2011 -

9.      Месторабота и длъжност:

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН,   доц. д-р, ръководител секция “Вградени интелигентни технологии”.

10.  Научна и преподавателска дейност

- Изследователски проекти, които кандидатът

  е ръководил и в които е участвал:

Списък с 66 научни, научно-приложни и приложни проекти и договори е представен отделно, в това число 10 (6 приключили и 4 текущи) договора финансирани от НФНИ-МОН, 1 договор н ИАНМСП-НИФ, договори с други министерства, организации и фирми. От тях научно-изследователските проекти са 31.

За последните 10 години по-съществени изследователски проекти и договори, на които съм бил ръководител и едновременно основен изпълнител, са:

            НФНИ-МОН - ТК 1-2/1995, “Система за експресен контрол състоянието на въздушни среди”,

НФНИ-МОН - ТН 801/1998, “Мобилни роботизирани системи за работа във вредни среди”,

НФНИ-МОН - НПР-1/2003, “Изследване на нов метод за плетене”,

НФНИ-МОН - ТН 1411/2004, “Мобилни микророботи за адаптивно изследване на околната среда (почви, води, съоръжения)”,

НФНИ-МОН - Д01-Н09/2006, “Съвременни управляващи системи за устройства с линейни задвижвания”

НФНИ-МОН   -    Д01-439/2008 (Подпомагане участието в 7 РП): “Иновативни модулни устройства и системи за компютъризирана медицина”

НФНИ-МОН   -   Д002-13/2009 (Приоритетни области 2008) “Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия”  -  текущ

НФНИ-МОН   -    Д002-262/2008 (Идеи 2008) “Теоретично и експериментално изследване на ефекта “комбиниран удар””  -  текущ

НФНИ-МОМН  -  ИД 00-44/2009 "Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение"  -  текущ

НФНИ-МОМН  -  ИД 00-48/2009 "Мелещи тела с нова форма за топкови мелници"  -  текущ

            ИАНМСП-НИФ - ИФ-02-50/31.05.2006, “Апаратни и програмни модули за вграждане в класически (стари и нови) плетачни машини”

            - Преподавателски курсове и упражнения:

            Документи за лекции и упражнения, които съм водил в ТУ-София, НТС-София и ВУПЦ към ВМЕИ-Ст. Загора са представени отделно. Водени са и други курсове лекции и упражнения в областите на компетентност на кандидата, за които не са събирани документи. Общо документираният преподавателски опит е 437 часа лекции и 242 часа упражнения по следните дисциплини:

            - Програмиране, персонални компютри,

            - Микропроцесорни системи, езици за програмиране,

            - Сервоуправление и задвижване на роботи

            - Управление на роботи, адаптивно управление,

            - Специализирано програмно осигуряване, работа в реално време

            В последните 10 години по мои книги се водят лекции и упражнения в ТУ-София, в катедра АЕЗ – “Програмно управление и езици за роботи” и в катедра АДП – “Управление на мехатронни системи”.

- Дипломанти, докторанти:

Общо съм имал 14 дипломанта, от които в последните 10 години 6, по теми на дипломните работи в областта на управление на роботи, мобилни роботи, управление на други мехатронни системи.

Общо съм имал 7 докторанта, от които в последните 10 години 4, по специалност 02.01.52 “Роботи и манипулатори”, по- специално гъвкаво и адаптивно управление на роботи, мобилни роботи за работа във вредни среди, групово управление на мобилни микророботи, роботизирани системи в медицината и за изследване на околната среда.

11.  Публикационна дейност, цитати

Научни публикации:    общ  брой  -  151, представени в отделен списък

1.   Научни книги – 3 у нас

2.   Статии  в научни списания - 38:  в чужбина – 5; у  нас  - 33

3.   Отпечатани доклади на конференции - 107: научни мероприятия в чужбина – 17; международни научни конференции у нас – 39; национални научни конференции – 51.

4.   Патенти – 4

Цитирания: Общо – 20: 17 у нас и  3 в чужбина, представени в отделен списък.

12.  Научно-приложна дейност

Списък с 66 научни, научно-приложни и приложни проекти и договори е представен отделно, в това число 10 (6 приключили и 4 текущи)  договора финансирани от НФНИ-МОН, 1 договор н ИАНМСП-НИФ, договори с други министерства, организации и фирми. От тях научно-приложните проекти са 33.

За последните 10 години по-съществени научно-приложни проекти и договори, на които съм бил ръководител и едновременно основен изпълнител, са:

            Договори с организации и фирми:

            - БДЖ – “Компютърна система за изследвания механичните параметри на железопътния състав и релсовия път”,

            - НЕК – “Система за събиране на информация и управление за подстанция “Хиподрума” – София””,

            - Психодиспансер – Ст. Загора – “Система за регистрация, отчет и архивиране на данни в здравно заведение”,

            - ИВП-БАН – “Компютърна система за изследване филтрационните свойства на видове почви”,

            - Фирма “Инкомтех”, София – “Участие на ЦЛМП-БАН в проекто-конструкторската дейност на “Инкомтех””,

            - Фирма “Инкомтех”, София – “Съвместна дейност на “Инкомтех” и ЦЛМП-БАН в областта на иновационните технологии”,

            - Фирма “Стийлмет”, София – “Управление на двурък манипулатор в линия за изтегляне на алуминиеви профили”,

            - Фирма “Спесима”, София – “Проектиране, изработка в метал и система за управление на специализиран робот “SPEEDMAT за работа с хоризонтални машини за леене под налягане”.

13.  Участие в научни съвети и научно-експертни комисии

Член на НС на ИРС-БАН, 1992-1994

Член на НС на ИУСИ-БАН, 1994-1997

Член на НС на ЦЛМП-БАН, 1999 – 2010

Зам. председател на НС на ЦЛМП-БАН, 2003 – 2007

Члена на НС на ИИКТ-БАН, 2010 - досега

Рецензент към НФНИ-МОН

Рецензент към ИАНМСП-НИФ

Рецензент към НИС-ТУ, София

Рецензент към СНС по Автоматика и системи за управление

Кооптиран член на СНС по Автоматика и системи за управление–1999-2000

14.  Членство в международни и национални професионални асоциации, федерации, дружества и др.

-          Член на Българското дружество по роботика (БДР), 1994 – досега

-          Член на УС на БДР и секретар на БДР, 1999 – досега

-          Член на ІЕЕЕ, (Robotics and Automation), Member No 41615161

15.  Административно-управленски опит.

Ръководител на секция в ИРС, ИУСИ, ЦЛМП: 1992 – 2010

Научен секретар на ИУСИ-БАН: 1994-1997

Зам. директор на ЦЛМП-БАН: 1999 – 2007

Зам. председател на НС на ЦЛМП-БАН: 2003 - 2007

Член на Общото събрание на БАН от ИРС-БАН: 1991-1994

Член на Общото събрание на БАН от ИУСИ-БАН: 1994-1997

Председател на Атестационната комисия на ЦЛМП-БАН: 2000

Председател на Атестационната комисия на ЦЛМП-БАН: 2005

Председател на Орг. Комитет на ежегодна Международна

конференция “Роботика и мехатроника”: 1999 – 2006

Член на Програмния комитет на Международен симпозиум “Дни на Джон Атанасов” (Robotics Systems) – 2006, 2007, 2008, 2009

Секретар на Редколегията на Научна поредица на БАН “Проблеми на техническата кибернетика и роботиката”: 2000 - досега